Работаем только с юр. лицами и ИП

Поковка стальная конструкционная в Тюмени

Таблицу можно двигать ⏩

Компания ВЕНТЭКО поставляет поковку стальную конструкционную следующих характеристик

По сплаву:
1Х2М1 • 05кп • 6Г2АФ • 06Г2СЮ • 06ХГСЮ • 08Г2С • 08Ю • 08кп • 08пс • 08фкп • 09Г2 • 09Г2Д • 09Г2С • 09Г2СД • 10Г2 • 10Г2Б • 10Г2БД • 10Г2С1 • 10Г2С1Д • 10ГС2 • 10ГТ • 10Х2М • 10ХГСН1Д • 10ХНДП • 10ХСНД • 10кп • 10пс • 11кп • 12Г2 • 12Г2Б • 12Г2СМФ • 12ГН2МФАЮ • 12ГС • 12Х2Н4А • 12ХГН2МФБАЮ • 12ХН • 12ХН2 • 12ХН2А • 12ХН3А • 12к • 14Г2 • 14Г2АФ • 14Г2АФД • 14Х2ГМР • 14Х2Н3МА • 14ХГГН • 14ХГС • 15Г • 15Г2АФД • 15Г2АФДпс • 15Г2СФ • 15Г2СФД • 15ГС • 15ГФ • 15ГФД • 15К • 15Н2М • 15Х • 15ХА • 15ХГН2ТА • 15ХСНД • 15ХФ • 15кп • 15пс • 16Г2 • 16Г2АФ • 16Г2АФД • 16ГС • 16Д • 16К • 16ХСН • 17Г1С • 17ГС • 18Г2АФ • 18Г2АФД • 18Г2АФДпс • 18Г2АФпс • 18Г2С • 18К • 18Х2Н4ВА • 18Х2Н4МА • 18ХГ • 18ХГТ • 18кп • 19ХГН • 20Г • 20Г2 • 20ГС • 20ГС2 • 20К • 20Н2М • 20Х • 20Х2Г2СР • 20Х2Н4А • 20ХГ2Т • 20ХГ2Ц • 20ХГНМ • 20ХГНР • 20ХГНТР • 20ХГР • 20ХГС2 • 20ХГСА • 20ХМ • 20ХН • 20ХН2М • 20ХН3А • 20ХН4ФА • 20ХНР • 20ХФ • 20кп • 20пс • 22К • 22Х2Г2АЮ • 22Х2Г2Р • 23Х2Г2Т • 23Х2Г2Ц • 25Г • 25Г2С • 25ГС • 25С2Р • 25Х2ГНТА • 25Х2Н4МА • 25ХГМ • 25ХГНМТ • 25ХГСА • 25ХГТ • 27ХГР • 28С • 30Г • 30Г2 • 30Х • 30Х3МФ • 30ХГС • 30ХГСА • 30ХГСН2А • 30ХГТ • 30ХН2МА • 30ХН2МФА • 30ХН3А • 30ХН3М2ФА • 30ХРА • 30ХС2 • 32Г2Рпс • 33ХС • 34ХН1М • 34ХН1МА • 34ХН3М • 34ХН3МА • 35Г • 35Г2 • 35ГС • 35Х • 35ХГ2 • 35ХГН2 • 35ХГСА • 35ХН1М2ФА • 36Х2Н2МФА • 38Х2Н2МА • 38Х2Н3М • 38Х2НМ • 38Х2НМФ • 38Х2Ю • 38ХА • 38ХГМ • 38ХГН • 38ХГНМ • 38ХМ • 38ХМА • 38ХН3МА • 38ХН3МФА • 38ХС • 40Г • 40Г2 • 40ГР • 40Х • 40Х2Н2МА • 40ХГНМ • 40ХГТР • 40ХМФА • 40ХН • 40ХН2МА • 40ХС • 40ХСН2МА • 40ХФА • 45Г • 45Г2 • 45Х • 45ХН • 45ХН2МФА • 47ГТ • 50Г • 50Г2 • 50Х • 50ХН • 80С • А11 • А12 • А20 • А30 • А35Е • А40Г • А40ХЕ • А45Е • А435 • АС11 • АС12ХН • АС14 • АС14ХГН • АС19ХГН • АС20ХГНМ • АС30ХМ • АС35Г2 • АС38ХГМ • АС40 • АС40ХГНМ • АС45Г2 • АСЦ30ХМ • АЦ20ХГНМ • ВСт2кп • ВСт2пс • ВСт2сп • ВСт3Гпс • ВСт3кп • ВСт3сп • ВСт4кп • ВСт4пс • ВСт5кп • ВСт5пс • ВСт6пс • ВСт6сп • З5ХГФ • Н8К18М14 • Н12К8М3Г2 • Н12К8М4Г2 • Н12К12М7В7 • Н12К12М10ТЮ • Н12К15М10 • Н12К16М12 • Н13К15М10 • Н13К16М10 • Н15К9М5ТЮ • Н16К4М5Т2Ю • Н16К11М3Т2 • Н16К15В9М2 • Н17К10М2В10Т • Н17К11М4Е2Ю • Н17К12М5Т • Н18К3М5Т • Н18К4М7ТС • Н18К7М5Т • Н18К8М3Т • Н18К8М5Т • Н18К9М5Т • Н18К12М3Т2 • Н18К12М4Т2 • Н18К14М5Т • Н18Ф6М3 • Н18Ф6М6 • ОСВ • Ст0 • Ст08 • Ст1 • Ст1кп • Ст1пс • Ст1сп • Ст2кп • Ст2пс • Ст2сп • Ст3Гпс • Ст3Гсп • Ст3кп • Ст3пс • Ст3сп • Ст4кп • Ст4пс • Ст4сп • Ст5Гпс • Ст5пс • Ст5сп • Ст6пс • Ст6сп • Ст10 • Ст15 • Ст20 • Ст25 • Ст30 • Ст35 • Ст40 • Ст45 • Ст50 • Ст55 • Ст58 • Ст60
По ГОСТ/ТУ:
ГОСТ 8479-70
По размеру:
18 мм • 34 мм • 45 мм • 50 мм • 55 мм • 60 мм • 85 мм • 90 мм • 100 мм • 105 мм • 110 мм • 115 мм • 120 мм • 125 мм • 130 мм • 135 мм • 140 мм • 150 мм • 160 мм • 165 мм • 170 мм • 180 мм • 190 мм • 195 мм • 200 мм • 205 мм • 210 мм • 215 мм • 220 мм • 225 мм • 230 мм • 240 мм • 250 мм • 260 мм • 280 мм • 300 мм • 310 мм • 320 мм • 330 мм • 350 мм • 360 мм • 370 мм • 380 мм • 400 мм • 430 мм • 480 мм • 485 мм • 495 мм • 500 мм • 510 мм • 520 мм • 530 мм • 540 мм • 550 мм • 560 мм • 570 мм • 580 мм • 590 мм • 600 мм • 610 мм • 620 мм • 630 мм • 640 мм • 650 мм • 660 мм • 670 мм • 680 мм • 690 мм • 700 мм • 710 мм • 720 мм • 730 мм • 740 мм • 750 мм • 760 мм • 770 мм • 780 мм • 790 мм • 800 мм
По сечению:
квадратная • круглая
Остались вопросы?
Заполните форму и мы свяжемся с Вами
Нажимая кнопку отправить, вы соглашаетесь на нашу политику конфиденциальности